Manuals

Zoi Meet Manual (Vuzix)
English

View manual

Zoi Meet Manual (Vuzix)
Japanese

View manual